Mở cửa cho thành lập công ty cổ phần

đăng 17:08 9 thg 1, 2015 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 17:08 9 thg 1, 2015 ]

Theo đó, Chính phủ thống nhất việc mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành lập công ty cổ phần, cần chú ý đặc thù và có các loại hình phù hợp đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo.

Đối với những trường hợp này cần có chính sách ưu đãi hơn cho người lao động là các chuyên gia, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ có quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp và không tính giá tri thương hiệu và tiềm năng phát triển vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi để khuyến khích các đơn vị chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Comments