Hướng dẫn mới về quyết toán thuế TNDN năm 2009

đăng 18:47 9 thg 6, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice
Trong quá trình lập quyết toán thuế TNDN năm 2009, nhiều vướng mắc đã nảy sinh. Vì vậy, ngày 7/6/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7250/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009. Công văn này có một số điểm cần lưu ý như sau:

Xác định thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn

Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn khoản chi phí trả lãi tiền vay theo qui định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác để tính thuế TNDN.

Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn khoản chi phí trả lãi tiền vay theo qui định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào chi phí để tính thuế TNDN.

Theo ví dụ của Công văn số 7250 thì lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh bao gồm cả lãi phải thu.

Xác định thu nhập từ chênh lệch tỉ giá

Khoản chênh lệch tỉ giá phát sinh trực tiếp từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán vào doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập doanh nghiệp.

Khoản lãi chênh lệch tỉ giá phát sinh trong kỳ, lãi chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính sẽ được bù trừ với khoản lỗ chênh lệch tỉ giá phát sinh trong kỳ, lỗ chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỉ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỉ giá thì tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thực hiện theo Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 và được bù trừ theo nguyên tắc trên.

Chênh lệch tỉ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản đang trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ thực hiện theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009.

Xác định thu nhập từ thanh lý tài sản, bán phế liệu, phế phẩm:

Thu nhập từ thanh lý tài sản = Doanh thu thanh lý tài sản - Giá trị còn lại của tài sản - Chi phí liên quan

Trường hợp khoản thu nhập từ thanh lý tài sản không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì phải nộp thuế TNDN, không được áp dụng ưu đãi.

Thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm phát sinh trong sản xuất = Doanh thu bán phế liệu, phế phẩm - Chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ

Trường hợp khoản thu từ bán phế liệu, phế phẩm không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì phải nộp thuế TNDN, không được áp dụng ưu đãi.

Về hoàn nhập các khoản dự phòng

Việc lập dự phòng và hoàn nhập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009.

Bù trừ lãi lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm doanh nghiệp có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác (không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS)) có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng thuế suất thuế TNDN theo thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Về chuyển lỗ

Về thời gian chuyển lỗ: Các khoản lỗ phát sinh từ năm 2009 trở đi thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo trong thời gian không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau phát sinh lỗ.

Về chuyển lỗ từ năm 2008 trở về trước: Nếu doanh nghiệp hạch toán riêng được lỗ của từng hoạt động kinh doanh thì chuyển lỗ tương ứng đối với thu nhập của từng hoạt động kinh doanh, sau khi chuyển lỗ tương ứng với các khoản thu nhập nếu hoạt động kinh doanh nào vẫn còn lỗ thì được bù trừ số lỗ vào hoạt động kinh doanh còn thu nhập cho doanh nghiệp tự lựa chọn.

Doanh nghiệp không hạch toán riêng được số lỗ của từng hoạt động thì được lựa chọn:

Hạch toán riêng lãi lỗ từ hoạt động được hưởng ưu đãi và không được ưu đãi để chuyển lỗ theo nguyên tắc trên.

Không hạch toán riêng được thì: Phân bổ số lỗ của từng hoạt động theo tỉ lệ % giữa doanh thu từng hoạt động so với tổng doanh thu của năm phát sinh lỗ để chuyển lỗ.

Các chuyển lỗ nêu trên không bao gồm chuyển lỗ của chuyển nhượng BĐS. Chuyển nhượng BĐS bị lỗ thì được chuyển lỗ vào hoạt động chuyển nhượng BĐS các năm sau nhưng không quá 5 năm liên tục.

Về xác định doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư để hưởng ưu đãi thuế

Là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có qui mô vốn dưới 15 tỉ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư, có dự án đầu tư trong nước không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện và dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư từ 15 tỉ đồng đến dưới 300 tỉ đồng nhưng chưa làm thủ tục đăng ký đầu tư thì Cục Thuế tập hợp vào báo cáo Bộ Tài chính từng trường hợp để xử lý.

Về chi phí tiền lương

Công văn số 7250 hướng dẫn chi tiết về trích lập qũy dự phòng tiền lương

Tiền học phí: hợp đồng lao động ký với người nước ngoài có ghi khoản chi phí về tiền học cho con học tại Việt nam theo bậc học phổ thông có đầy đủ chứng từ thì được tính vào chi phí.

Chi trang phục: chi bằng hiện vật không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; chi bằng tiền không vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi cả bằng tiền và hiện vật thì không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm trong đó khoản chi bằng tiền không quá 1.000.000 đồng/người/năm.

Về trích lập qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm

Theo qui định của Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì trích lập và sử dụng qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm và chi phí cấp thôi việc không đúng chế độ thì không được tính vào chi phí.

Hàng năm doanh nghiệp được trích lập qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm với mức trích từ 1% - 3% trên qũy lương làm cơ sở đóng BHXH (Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003). Khoản trích lập qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm được tính vào chi phí tính thuế TNDN; số dư lũy kế của qũy không bị khống chế.

Xử lý thuế TNDN khi quyết toán so với thuế TNDN được giảm gia hạn kê khai tạm nộp qúy

Doanh nghiệp tự quyết toán thuế TNDN năm 2009 có thuế TNDN được miễn, giảm, gia hạn cao hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 qúy thì tiếp tục được hưởng miễn, giảm, gia hạn đối với số thuế chênh lệch tăng thêm. Thời hạn được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 29/10/2010.

Doanh nghiệp tự quyết toán thuế TNDN năm 2009 có số thuế TNDN được miễn, giảm, gia hạn bằng với tổng số thuế đã tạm tính của 4 qúy thì tiếp tục được hưởng miễn, giảm, gia hạn tương ứng đã tạm tính của 4 qúy năm 2009.

Doanh nghiệp tự quyết toán thuế TNDN năm 2009 có số thuế TNDN được miễn, giảm, gia hạn thấp hơn so với tổng số thuế đã tạm tính của 4 qúy thì: số giảm thực hiện theo số quyết toán, riêng về gia hạn thì: lấy tổng số thuế được gia hạn khi quyết toán trừ đi số thuế đã đến hạn phải nộp của qúy I/2009 (hạn cuối cùng là ngày 29/1/2010), qúy II/2009 (hạn cuối cùng là ngày 29/4/2010), chênh lệch còn lại chia đều cho 2 qúy và xác định thời gian được gia hạn tương ứng với từng qúy.

Công văn số 7250 có các ví dụ chi tiết đối với các trường hợp giảm, gia hạn nộp thuế nêu trên.

XUÂN THỦY, ACCA