Hướng dẫn bù trừ, hoàn thuế theo quyết toán thuế

đăng 23:36 19 thg 4, 2010 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice
Ngày 8/4/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 4283/BTC-TCT Hướng dẫn bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập.

Theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 5/2/2010, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi duy nhất có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay. Để hoàn thuế cho người có số thuế nộp thừa nhanh và thuận tiện, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tổ chức trả thu nhập được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế có trách nhiệm:

● Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp tờ khai quyết toán thuế.

● Bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp; hoàn thuế như sau:

Theo quyết toán thuế, cá nhân nộp thừa thì tổ chức trả thu nhập ứng trước để hoàn thuế cho cá nhân và thực hiện quyết toán với ngân sách Nhà nước (NSNN) sau.

Nếu tổng số thuế của cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng số thuế của các cá nhân nộp thiếu thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế của cá nhân nộp thiếu cộng với số tiền phải hoàn thuế từ NSNN để hoàn trả cho cá nhân và thực hiện quyết toán với NSNN sau.

Trường hợp tổng số thuế của cá nhân nộp thừa bằng tổng số thuế của cá nhân nộp thiếu thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ số thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho cá nhân nộp thừa.

Nếu tổng số thuế của cá nhân nộp thiếu lớn hơn tổng số thuế của cá nhân nộp thừa thì tổ chức trả thu nhập khấu trừ số thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho cá nhân nộp thừa, số thuế đã khấu trừ còn lại nộp vào NSNN.

● Cung cấp tài khoản cho cơ quan thuế, nhận tiền hoàn thuế từ NSNN qua tài khoản, không phải lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

● Thời hạn tổ chức trả thu nhập được nhận số thuế hoàn trả cho cá nhân nộp thừa là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế.

XUÂN THỦY, ACCA