Hóa đơn tự in trong năm 2010 vẫn được sử dụng sau ngày 31/12/2010

đăng 20:31 3 thg 3, 2011 bởi Hóa đơn điện tử TCT Invoice   [ đã cập nhật 02:41 2 thg 7, 2014 ]
XUÂN THỦY, ACCA | Ngày đăng: 2010-12-02
Ngày 12/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15364/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Hóa đơn tự in (đặt in) năm 2010 vẫn được tiếp tục sử dụng

Hóa đơn các doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế để tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011.

Trường hợp hóa đơn đã tự in (đặt in) trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31/3/2010 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn tự in và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục Thuế rà soát trong Quí I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc theo qui định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp Thông báo phát hành hóa đơn theo Điều 9 Thông tư số 153 để tiếp tục sử dụng.

Bán hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh

Hộ, cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế bán cho 1 quyển năm mươi (50) số, khi sử dụng hết được tiếp tục mua. Hộ, cá nhân kinh doanh phải báo cáo sử dụng hóa đơn.

Hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được bán hóa đơn lẻ (01) số theo từng lần phát sinh.

Bán hóa đơn cho hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm mà được thành lập theo Luật Hợp tác xã nên Hợp tác xã được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Kê khai số lượng lao động của doanh nghiệp siêu nhỏ

Số lượng lao động của doanh nghiệp siêu nhỏ là số lao động sử dụng thường xuyên và là lao động đang làm việc theo bảng chấm công, bao gồm số lao động có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại thời điểm mua hóa đơn, doanh nghiệp kê khai số lượng lao động sử dụng thường xuyên là số lượng lao động thường xuyên bình quân (tính theo ngày lịch) của tháng trước tháng mua hóa đơn.