NỘI DUNG DỊCH VỤ VÀ BẢNG GIÁ CHI TIẾT

1. CÁC GÓI DỊCH VỤ:
Nội dung công việc
Giấy phép kinh doanh
Mã số thuế
Mã số hải quan
Dấu tròn (dấu đồng)
Thiết lập thuế ban đầu và mua hóa đơn
Đăng Báo 3 kỳ
Báo cáo thuế và sổ sách tháng đầu tiên
Tổng cộng
(Chưa VAT)
(VND)
Thời gian
(Ngày làm việc)
5 ngày làm việc
3 ngày tiếp theo
10 làm việc tiếp theo
 
 
Gói 1A
Không
Không
Không
Không
800.000
(Bao gồm hết lệ phí)
Gói 1B
Không
Không
Không
1.000.000
(Bao gồm hết lệ phí)
Gói 2A
Không
Không
Không
1.500.000
(Bao gồm hết lệ phí)
Gói 2B
Không
Không
1.600.000
(Bao gồm hết lệ phí)
Gói 3A
Không
1.900.000
(Bao gồm hết lệ phí)
Gói 3B
2.200.000
(Bao gồm hết lệ


Bạn click vào đơn dưới đây và điền thông tin đầy đủ rồi gửi email cho chúng tôi

2. THAY ĐỔI GPKD, THÀNH LẬP CHI NHÁNH, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP:

Thời gian thực hiện chính xác 05 ngày làm việc

- Thay đổi tên công ty, trụ sở, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, thành viên...

1.000.000

Thời gian thực hiện chính xác 05 ngày làm việc

- Thành lập chi nhánh, VP đại diện


1.000.000   
                                                   jhhhhhhhhhhhhhhhkkkkkkkkkkkkk                  

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:  chuyển cty TNHH -> CP hay ngược lại

2.000.000

Thời gian thực hiện dự kiến 60 ngày làm việc

- Giải thể doanh nghiệp: Trả GPKD, dấu, MST

3.000.000

3. DỊCH VỤ KẾ TOÁN & BÁO CÁO THUẾ:

NỘI DUNG

GIÁ

- Đăng ký thuế ban đầu, mua hoá đơn GTGT

1.000.000

- Báo cáo thuế hàng tháng

Từ 500.000 trở lên

- Thực hiện đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, thực hiện quyết toán quý, quyết toán - báo cáo tài chính năm, giải trình số liệu với cơ quan thuế…Bằng phần mềm kế toán chuyên dụng


Theo thực tế phát sinh

- Đăng ký thuế thu nhập cá nhân cho Doanh Nghiệp, Công ty...

Theo thực tế

- Gỡ rối hệ thống kế toán, làm lại sổ sách...

Theo thực tế

- Đăng ký hồ sơ lao động đóng BHYT, BHXH…

2.000.000


4. ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG, BHXH, BHYT, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CÔNG ĐOÀN:

Nôi dung
Thời gian
(ngày làm việc)
Tổng cộng
(Chưa VAT)
Ghi chú
1) Tư vấn và thực hiện: ( số lượng lao động dưới 30 người)
- Đăng ký lao động và thang bảng lương
- Đăng ký BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
- Đăng ký công đo

30 ngày

2.000.000 đ
 
2) Tư vấn và thực hiện: ( số lượng lao động trên 30 người và dưới 100 người)
- Đăng ký lao động và thang bảng lương
- Đăng ký BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp
- Đăng ký công đoàn

30 ngày lv

4.000.000 đ